Giáo trình rất phù hợp, chị giáo siêu gần gũi với học sinh. Em cảm ơn chị Ánh rất nhìu :>

Học viên lớp A2B1.12 – DELF B1 (CE: 22,5/25)